ข้อมูลสถานการณ์โควิด-19

ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) .....   22 มิ.ย. 2565 60 ครั้ง
แนวทางการตรวจเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ฉบับวันที่ 8 เมษายน 2565   10 พ.ค. 2565 84 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Cov.....   20 เม.ย. 2565 86 ครั้ง
ข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปภ.ศบค.)   8 เม.ย. 2565 84 ครั้ง
การดำเนินการตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 25.....   6 เม.ย. 2565 99 ครั้ง
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราขอาณาจักร (คราวที่ 17)   2 เม.ย. 2565 147 ครั้ง