แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์ อารยธรรมอาณ.....   15 มี.ค 2565 81 ครั้ง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการ Happiness Fun in Nakhonsithamm.....   22 ก.พ. 2565 60 ครั้ง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมย่อยที่ ๑ อบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมรา.....   16 ธ.ค. 2563 253 ครั้ง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวผ่านผู้นำสื่อสังคมออนไลน์ "งามแท้เมือ.....   16 ธ.ค. 2563 249 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจัง.....   29 ส.ค. 2562 470 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดกิจกรรมย่อยท่องเที่ยวรถไฟภาค ๒ กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพัน.....   19 ส.ค. 2562 554 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมย่อยท่องเที่ยวรถไฟภาค ๒ กิจกรรม การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โคร.....   6 ส.ค. 2562 371 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างกิจกรรมย่อย MT-GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ ๒๑ กิจกรรมส่งเสริมก.....   30 ก.ค. 2562 277 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมย่อยท่องเที่ยวรถไฟภาค ๒ กิจกรรมการส่งเส.....   26 ก.ค. 2562 262 ครั้ง