022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจั.....   29 มี.ค 2564 119 ครั้ง
เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   23 มี.ค 2564 115 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภู.....   17 ต.ค. 2563 133 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเกียรติบัตรโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคประจำป.....   17 ต.ค. 2563 130 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเสื้อนักกีฬา/เจ้าหน้าที่/ผู้นำหมู่บ้าน โครงการส่งเสริมนันทนาการพัฒน.....   17 ต.ค. 2563 138 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพ.....   17 ต.ค. 2563 129 ครั้ง
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมนันทนาการ พัฒนาคุณ.....   17 ต.ค. 2563 131 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก.....   17 ต.ค. 2563 145 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุค.....   17 ต.ค. 2563 142 ครั้ง