โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๓ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช