020 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุค.....   17 ต.ค. 2563 205 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 25.....   17 ต.ค. 2563 159 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร กรณีเร่งด่วน การเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและส.....   17 ต.ค. 2563 160 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ พนักงานขับรถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กิจกรรมจัดประชุมเ.....   17 ต.ค. 2563 160 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเสื้อนักกีฬา/เจ้าหน้าที่/ผู้นำหมู่บ้าน โครงการส่งเสริมนันทนาการ พัฒ.....   15 ต.ค. 2563 175 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ VTR ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการเพิ่มประสิท.....   15 ต.ค. 2563 201 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่พร้อมสายคล้องคอเพื่อมอบให้กับผู้ผ่านการอบรมโ.....   14 ต.ค. 2563 166 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายพร้อมติดต้้งและรื้อถอน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครศรีธรรมรา.....   12 ต.ค. 2563 162 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ ศ.....   30 เม.ย. 2563 177 ครั้ง