ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานเปิดงานทำบุญครบรอบ 98 ปี ชาตกาล พระครูไพโรจน์คณาภิบาล ฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดจันทร์ธาตุทาราม และฉลองเปรียญธรรม 3 ประโยค พระครูปลัดสิวริศร์ สุทธิมโน

11 มี.ค 2566      67 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานเปิดงานทำบุญครบรอบ 98 ปี ชาตกาล พระครูไพโรจน์คณาภิบาล ฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดจันทร์ธาตุทาราม และฉลองเปรียญธรรม 3 ประโยค พระครูปลัดสิวริศร์ สุทธิมโน วันที่ 11 มีนาคม เวลา 09.30 น. นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานเปิดงานทำบุญครบรอบ 98 ปี ชาตกาล พระครูไพโรจน์คณาภิบาล ฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดจันทร์ธาตุทาราม และฉลองเปรียญธรรม 3 ประโยค พระครูปลัดสิวริศร์ สุทธิมโน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม โดยได้ร่วมขบวนแห่ผ้าพระบฏสักการะองค์พระธาตุเจดีย์ปะการัง นับเป็นประเพณีที่รวมเอาความศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจเข้าด้วยกัน อีกทั้ง เป็นการสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ส่งเสริมให้ประชาชนคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของไทยอยู่ต่อไป เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของหน่วยงาน ประชาชนในท้องถิ่น และสำคัญที่สุดเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวประเพณีทางศาสนาและโบราณสถานของท้องถิ่น ​อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศมากขึ้น อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประเทศและประชาชนในพื้นที่ ณ วัดจันทร์ธาตุทาราม ตำบลท้องเนียนอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช