ข้อมูลจังหวัดเพชรบูรณ์

28 มิ.ย. 2560      271 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ข้อมูลจังหวัดเพชรบูรณ์

เขตพัฒนาการท่องเที่ยว.....................................
เป็น 12 เมือง ต้องห้าม..พลาด เป็น 12 เมือง ต้องห้าม..พลาด พลัส ไม่เป็น
 
 

 
 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล
  ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 1 ปี 1 เดือน
  โทร 056-729-777-8 (มท)17311

 
 
  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
  นายธนิต  จิตละมัย
  ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน
  โทร 092-730-9988

 
 
  ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์
  นายอำนาจ  ช่างกลึงดี
  ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 ปี
  โทร 085-705-2079

 
 
  รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
  ผศ.ดร.ธงชัย  สุขดี
  ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 24 ปี
  โทร 081-971-0279
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1. สถิตินักท่องเที่ยวปัจจุบันเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
 

ปี 2559 (ทั้งปี)

ปี 2559 (ม.ค. - พ.ค.

ปี 2560 (ม.ค. - พ.ค.

จำนวนนักท่องเที่ยว
ไทย
ต่างชาติ
รวม
 
1,927,455
22,963
1,950,418
 
816,574
9,026
825,600
 
 
843,110
9,321
852,431
 
รายได้

5,958.63

2,588.51

2,694.21

อัตราการเข้าพัก

52.12

55.15

55.88

นักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อันดับแรก
 
1. อังกฤษ
2. เยอรมัน
3. จีน
4. ฝรั่งเศส
5.เดนมาร์ก
 
1. อังกฤษ
2. เยอรมัน
3. จีน
4. ฝรั่งเศส
5.เดนมาร์ก
 
1. อังกฤษ
2. เยอรมัน
3. จีน
4. ฝรั่งเศส
5.เดนมาร์ก
      หมายเหตุ ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560 อยู่ในระหว่างการประเมิน
2. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนย้อนหลัง 3 ปี (หากมีรายละเอียดกรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม)

2.1 ด้านกีฬา (จากทุกแหล่งงบประมาณ)

ปีงบประมาณ

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

1.โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  500,000  500,000  500,000
2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือก เขต 6  315,000  160,000 200,000 
3.โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 71,200  84,000 70,000 
4.โครงการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย  82,295 140,000   200,000
5.โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน (คัดเลือกตัวแทนจังหวัด) 386,000   358,000  358,000
6.โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน  -  -  -
7.(รอบคัดเลือกตัวแทนเขตภาคเหนือตอนล่าง 12 ปี/ประชาชนชาย) 670,000 
8.โครงการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค  -  - 150,000 
9.โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" -  15,000  15,000
10.โครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา และสุขภาพ 180,000  180,000  180,000
11.โครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อน "ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก" 132,000  132,000  132,000
12.โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต  132,000  132,000 132,000 
13. โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอ...คัพ" 334,500   345,000  345,000
14.โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก 140,000   140,000  140,000
15.โครงการรวมพลคนรักแอโรบิก 12 สิงหามหาราชนี 15,000 15,000   15,000
16.โครงการส่งเสริมลพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน

30,000

-

-

17.กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมร้อนนี้มีนันทนาการเพื่อลูกรัก

30,000

30,000

20,000

18.โครงการส่งเสริมลพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมค่ายนันทนาการต้านยาเสพติดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

80,000

80,000

80,000

19.โครงการก่อสร้างสนามกีฬา อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

-

-

24,000,000

20.โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0"

231,500

-

-

 รวม

 2,659,495 2,981,000   26,537,000 

2.2 ด้านท่องเที่ยว (จากทุกแหล่งงบประมาณ)

ปีงบประมาณ
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
1.โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
-
3,970,000
-
2.โครงการส่งเสริมจัดมหกรรมประเพณี วัฒนธรรมไทหล่ม ขนมเส้นหล่มเก่า และเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อยอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
-
400,000
-
3.โครงการส่งเสริมจัดมหกรรมประเพณีอุ้มพระดำน้ำ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
650,000
400,000
-
4.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวย้อนรอยอดีตหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
-
-
8,280,000
5.โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
-
-
9,750,000
6.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถนนคนเดินไทหล่ม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
-
-
5,687,000
7.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ภูผาแดง หมู่ที่ 6 บ้านวังยาว ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
-
-
5,000,000
8.เพชรบูรณ์ไปไม่ไกล ไปได้ 12 เดือน
5,000,000
-
-
9.โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม นครบาลเพชรบูรณ์
500,000
-
-
10.โครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
6,000,000
-
-
11.โครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา
200,000
200,000
-
12.โครงการการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว

197,300

175,000

-

13.โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีจังหวัดเพชรบูรณ์

-

250,000

-

14.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ รณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ภายใต้โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2559 กิจกรรมปั่นตะลุยกังหันลม ชมวัฒนธรรม 3 ชนเผ่า

-

400,000

-

15.โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นและชุมชนด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559

-

300,000

-

16.โครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

200,000

-

-

17.โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

350,000

-

-

รวม
13,097,300
6,095,000
28,717,000
3. โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแนวทางการสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศ พ.ศ. 2560

- 3.1 ก่อสร้างเส้นทางจักรยาน จังหวัดเพชรบูรณ์ 24,000,000.00บาท

4. โครงการที่ได้รับงบประมาณ 90,000 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-

5. โครงการที่ได้รับงบประมาณ Big Rock
-5.1 เส้นทางจักรยาน บริเวณ ในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ระยะทาง 6.8 กิโลเมตรงบประมาณ 12,000,000.00 บาท
-เส้นทางจักรยาน บริเวณ หล่มสัก-สักหลง โคกหนองม่วง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 3.1515 กิโลเมตร
- เส้นทางจักรยาน บริเวณ เข็กน้อยสาย12 อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 2.597 กิโลเมตร งบประมาณรวม 2 เส้นทาง  19,346,000 บาท
6. แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด

ที่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว

ที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยว

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

1

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

วัด

ภูทับเบิก

อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ธรรมชาติ

3

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

เชิงนิเวศและธรรมชาติ

4

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ประวัติศาสตร์

5

เขาค้อ

อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ธรรมชาติ

6

ถนนคนเดินไทหล่ม

อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

วัฒนธรรม

7

อุทยานแห่งชาติตากหมอก

อ.เมืองเพชรบูรณ์           จ.เพชรบูรณ์

เชิงนิเวศและธรรมชาติ

 
7. Bike Lane
 
8. จำนวนโรงแรม..508...แห่ง
จำนวนห้องพัก...7232..ห้อง
จำนวนเตียง..13578...เตียง
9. จำนวนสนามบิน...1...แห่ง
จำนวนเที่ยวบินในประเทศ...-...เที่ยว
จำนวนเที่ยวบินต่างประเทศ...-...เที่ยว
10. จำนวนร้านอาหาร..44..ร้าน
11. ระยะทางจาก กทม. ถึงจังหวัดเพชรบูรณ์...327....กิโลเมตร
12. ปัญหา - อุปสรรค
- ปัญหาการจราจรที่แน่นในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
- ปัญหาเรื่องขยะในแหล่งท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
                                                                                                 ข้อมูล ณ วันที่19 ต.ค.60
                                                                     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์