โครงสร้างสำนักงาน

12 ม.ค. 2561      2044 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

-ว่าง-

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายประมวลวิทย์  พฤศชนะ

ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาวโชติรส แผ้วศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายทวีวิทย์ รัตนวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายอำนวย อบอุ่น พนักงานธุรการ ส๓

นางสาวศิรินาฎ  กีรติสุวคนธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนิวิสติ์  เพชรเกตุ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางปิยพร อมรวัฒน์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

นางสาววารุณี ปราสาททอง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวลลิดา สุทธิช่วย เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวอรณิชา ขบวนพล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเกษร ทศพร้อม เจ้าหน้าที่พลศึกษาและกีฬาประจำจังหวัด