กรมพลศึกษาจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ครั้งที่ 28 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

4 ก.ค. 2566      53 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

กรมพลศึกษาจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ครั้งที่ 28 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ครั้งที่ 28 โครงการส่งเสริมนันทนาการประสานความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช , จ่าเอก ดร. ปรีชาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการกรมพลศึกษา, ว่าที่ร้อยตรีนรภัทร แย้มสรวล ผู้อำนวยการกลุ่มนันทนาการสัมพันธ์,หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ คณะนักกีฬาและ ผู้แทนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ร่วมเป็นเกียรติ กรมพลศึกษา ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวั นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการ การแข่งขันกีฬาและนันทนาการระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ครั้งที่ 28 ภายใต้โครงการส่งเสริมนันทนาการประสานความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ประจำปี 2566เป็นการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมพลศึกษา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกกีฬาหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในท้องถิ่น มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน และประชาชนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1, 2, 3, 4 และ 8จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงประชาชน ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชนในท้องถิ่นโดยรอบบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม ซึ่งในปีนี้ การแข่งขันกีฬาและนันทนาการระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ครั้งที่ 28 กำหนดจัดในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร ตำบลเขาพระอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบไปด้วย กีฬาสากล 4 ชนิดกีฬา กีฬาพื้นบ้าน 6 ชนิดกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 2 กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนองต่อพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการรักษาฟื้นฟูสภาพแวดล้อม การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ชุมชนและเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ,เสริมสร้างการตระหนักรู้การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเข้าร่วมหรือประกอบกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน ,ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการประกวดนันทนาการ การแข่งขัน กีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน หรือศิลปะการแสดงอื่น ๆ อันเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และประสานความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น ให้เกิดความรัก สมัครสมานสามัคคี เอื้ออารี มีน้ำใจนักกีฬา ก่อเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไป สำหรับผลการแข่งขันมีดังนี้ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ชนะเลิศคะแนนรวมทุกชนิดกีฬา พร้อมครองถ้วยพระราชทานฯ ตามด้วยชนะเลิศกีฬาสากล ได้แก่ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2,ชนะเลิศกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 และ ชนะเลิศนันทนาการ ได้แก่ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช