จัดกิจกรรม CALORIES CREDIT CHALLENGE CCC อำเภอทุ่งสง

13 ก.ค. 2566      242 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติ การออกกำลังกาย และเล่นกีฬาของประชาชน (CALORIES CREDIT CHALLENGE) เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรีผ่านแอปพลิเคชั่น CCC ในระดับจังหวัด วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติ การออกกำลังกาย และเล่นกีฬาของประชาชน (CALORIES CREDIT CHALLENGE) เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรีผ่านแอปพลิเคชั่น CCCในระดับจังหวัด ในการนี้นางสาวโชติรส แผ้วศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพที่ดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา กระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัว เห็นความสำคัญในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา กำหนดจัดกิจกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งสง อำเภอทุ่งใหญ่ และอำเภอลานสกา ในครั้งนี้จัดกิจกรรมในอำเภอทุ่งสง โดยมีนางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดและร่วมดำเนินกิจกรรม ซึ่งมีนักเรียน และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แอปพลิเคชั่น CCC กว่า 300 คน ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช