กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.)ภายใต้โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2567

11 ม.ค. 2567      34 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.)ภายใต้โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2567 วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) ภายใต้โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2567 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยการการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาบรรยายในหัวข้อ บทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา ตามภารกิจ และกิจกรรมการเสวนากลุ่ม การจัดการและแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการของชุมชน/ท้องถิ่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน ผู้แทนเทศบาลเมืองปากพนัง และประธานประชาคมวัฒนธรรม อำเภอทุ่งสง นอกจากนี้ มีการบรรยายให้ความรู้ด้านความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและกีฬา การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น ในการนี้ นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมมนครั้งนี้ โดยมีนางสาวศ-รีจิตร ขมิยาทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิด ได้แก่ สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช หอการค้าจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช