แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 2565

1 ต.ค. 2564      417 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้ บริการและดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป กรุณาสเเกนคิวอาร์โค้ดเพื่อทำการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ หรือ คลิก https://shorturl.asia/X5NG3 ขอบคุณค่ะ/ครับ