ตรวจประเมินเพื่อรองรับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเขาขาว ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

28 เม.ย. 2565      179 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ตรวจประเมินเพื่อรองรับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 28 เมษายน 2565 นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมตรวจประเมินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการตรวจประเมินเพื่อรองรับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเขาขาว ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือและพัฒนาชุมชนให้เข้าสู่มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว ดำเนินการโดยกรมการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี จัดโดยกรมการท่องท่องเที่ยว ณ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเขาขาว ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช