020 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ.....   30 เม.ย. 2563 181 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาพิธีเปิดการแข่งขันโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้.....   30 เม.ย. 2563 184 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด   30 เม.ย. 2563 192 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 8950   30 เม.ย. 2563 195 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและโทรสาร เพื่อใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด   30 เม.ย. 2563 174 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา ภายใต้โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้ง.....   16 ธ.ค. 2562 196 ครั้ง